Algemene Voorwaarden The Cre8ion.lab

Algemene Voorwaarden The Cre8ion.lab
Algemene Voorwaarden The Cre8ion.lab
Artikel 1. Algemeen
 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:   
  Opdrachtgever: degene die aan THE CRE8ION.LAB werkzaamheden opdraagt, en/of THE CRE8ION.LAB verzoekt een offerte uit te brengen en/of een ontwerp te vervaardigen.   
  Opdrachtnemer: THE CRE8ION.LAB.
   
 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden wensen af te wijken, dient dat schriftelijk te worden vastgelegd.
   
 3. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 
  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Oost-Brabant onder nummer 17275355. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
 1. Offerte 
  De door THE CRE8ION.LAB gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene omstandigheden en/of veranderingen in de werkzaamheden.
   
 2. Schriftelijke bevestiging
  Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
  wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar
  er desondanks mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht
  maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge
  afspraken en bedingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn
  bevestigd. Schriftelijke bevestiging per e-mail is slechts rechtsgeldig indien de ontvangst van de
  betreffende e-mail is bevestigd is door de opdrachtnemer.
   
 3. Wijziging aanbieding
  Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden opdrachtnemer alleen indien deze door
  opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
   
 4. Doorberekenen van onvoorziene kosten
  De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een van
  deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt
  verhoogd, heeft opdrachtnemer het recht die verhogingen in alle redelijkheid door te berekenen.
   
 5. Omzetbelasting
  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij anders vermeld.
   
 6. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
  Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan opdrachtnemer
  wenst te verstrekken, dient hij opdrachtnemer hiervan, onder vermelding van de namen van de
  andere ontwerpers/ontwerpbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever een zelfde
  opdracht al eerder aan een ander ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen
  welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

 

Artikel 3. De uitvoering van de overeenkomst
 1. Uitvoeren opdracht
  Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de
  belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een optimaal
  resultaat. Voor zover mogelijk zal opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de
  voortgang van de werkzaamheden.
   
 2. Werkzaamheden door derden 
  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
   
 3. Verstrekken van gegevens 
  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
   
 4. Aanvraag offertes toeleveranciers 
  Indien opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een offerte voor kosten van derden opstelt, dan zal deze offerte slechts een indicatieve strekking hebben. Opdrachtnemer staat niet in voor aansprakelijkheid van prijsafwijkingen op gedane offertes door derden.
   
 5. Goedkeuring tussenresultaten 
  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
   
 6. Openbaarmaking en verveelvoudiging 
  Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Op verzoek van opdrachtnemer dient de opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
   
 7. Termijn van levering 
  Een door opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
   
 8. Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen 
  Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren niet tot de opdracht van opdrachtnemer.
   
 9. Klachten 
  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 6 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
   
 10. Verzendkosten 
  Ingeval opdrachtnemer (onderdelen/gedeelten van) het product naar de opdrachtgever op welke wijze dan ook verzendt, mede begrepen -maar niet beperkt tot toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.
   
 11. Wijziging van de opdracht 
  Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is de opdrachtnemer tot uitvoering hiervan slechts verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan de opdrachtnemer door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.
   

 

Artikel 4. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 1. Auteursrecht en industriële eigendom
  Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot registratie, dan is uitsluitend opdrachtnemer daartoe bevoegd.
   
 2. Onderzoek naar het bestaan van rechten
  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht: uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
   
 3. Naamsvermelding
  Tenzij het werk er zich niet voor leent, is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk vermelding van de naam van opdrachtnemer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
   
 4. Eigendom bij opdrachtnemer
  De in het kader van de opdracht door opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

Artikel 5. Gebruik en licentie
 1. Het gebruik
  Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst met opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging in overeenstemming met de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
   
 2. Ruimer gebruik
  De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp te hergebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen. Voor elk gebruik van het ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven, komt opdrachtnemer, zonder overigens enig recht te verliezen, een vergoeding toe van ten minste driemaal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik, met een minimum van € 250,-.
   
 3. Wijzigingen
  Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen.
   
 4. Eigen promotie
  Opdrachtnemer heeft de vrijheid het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

   
Artikel 6. Honorarium
 1. Honorarium en bijkomende kosten
  Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.
   
 2. Honorarium voor meerwerk
  Indien opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door opdrachtnemer gehanteerde tarieven.

 

Artikel 7. Betaling
 1. Betalingsverplichting 
  Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, onverminderd het recht het eisen van onmiddellijke en volledige betaling. Alle door opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100,-.
   
 2. Periodieke betalingen
  Opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
   
 3. Geen korting of compensatie
  De opdrachtgever verricht de aan opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan opdrachtnemer heeft verstrekt.
   
 4. Vervallen licentie
  Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
   
 5. Vorderingen bij faillissement
  In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
   
 6. Strekking van gedane betalingen
  Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

   
Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst
 1. Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
  Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
   
 2. Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
  Indien de overeenkomst door opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
   
 3. Schadevergoeding
  De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, evenals 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
   
 4. Faillissement
  Zowel opdrachtnemer als de opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.
   
 5. Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
  Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.
   
 6. Duurovereenkomsten 
  Wanneer de werkzaamheden van opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.
   
 7. Herroepen van de aanbieding
  Voor zover de opdrachtgever aanbiedingen volledig en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, kan de opdrachtnemer die herroepen binnen een periode van 2 dagen na aanvaarding.
   
 8. Overdracht aan derden
  De opdrachtnemer noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.

 

Artikel 9. Garanties en vrijwaringen
 1. Auteursrechthebbende 
  Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
   
 2. Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
  De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer of door opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
   
 3. Verstrekte materialen en gegevens
  De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte en of aangegeven materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
 1. Aansprakelijkheid 
  Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld;
  b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;
  c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden;
  d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers;
  e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel. 3.6 goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;
  f. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan opdrachtnemer;
  g. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door de opdrachtnemer geleverde.
   
 2. Beperking aansprakelijkheid
  Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
  a. de aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering;
  b. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
  c. in afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;
  d. de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar ondergeschikten;
  e. opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
   
 3. Verval aansprakelijkheid
  Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
   
 4. Kopieën materialen
  De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
   
 5. Bewaarplicht
  Na het voltooien van de opdracht zijn noch de opdrachtgever noch opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten, tenzij anders overeengekomen.
   
 6. Garantie
  De opdrachtnemer verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten en/of goederen.
   
 7. Aanspraken van derden
  De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten en/of (onderdelen/gedeelten van) producten en resultaten.

 

Artikel 11. Wijziging van de voorwaarden
 1. Wijzigen en aanvullen
  Opdrachtnemer behoudt het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
   
 2. Reeds gesloten overeenkomsten
  Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 12. Overige bepalingen
 1. Overdracht aan derden
  Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
   
 2. Vertrouwelijkheid
  Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
   
 3. Opschriften
  De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
   
 4. Nederlands recht
  Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd.